Quy định về điều chuyển vốn dự án cấp điện nông thôn

Quy định về điều chuyển vốn dự án cấp điện nông thôn

Ngày 14/8/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 23/2020/QĐ-TTg quy định liên quan đến việc điều chuyển, tiếp nhận dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.
Cụ thể, quy định các nội dung sau:
- Trình tự, thủ tục điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.
- Xác định giá trị của tài sản giao nhận của dự án;
- Nguyên tắc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án khi thực hiện điều chuyển;
- Xử lý đất gắn liền với dự án cấp điện được điều chuyển;
- Chi phí cho hoạt động giao nhận;
- Trách nhiệm của Bên giao và Bên nhận.
Trong đó:
- Dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo là các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định 2081/QĐ-TTg và Quyết định 1740/QĐ-TTg .
- Bên giao là UBND các tỉnh, thành hoặc các đơn vị, tổ chức được UBND tỉnh, thành ủy quyền bàn giao các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.
- Bên nhận là EVN, các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN hoặc các Công ty Điện lực được các Tổng công ty Điện lực ủy quyền.
- Tài sản điều chuyển là: Công trình/hạng mục công trình thuộc dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chi tiết văn bản vui lòng tải tại đây./.
Nguồn: Phòng Kinh Tế Ngành

Quay lại