Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image

I. Nguồn vốn và phân bổ vốn của tỉnh   
Tổng vốn đầu tư của nhà nước theo kế hoạch năm 2018 tỉnh giao: Đến tháng 8 năm 2018 giao 3.329,127 tỷ đồng (trong đó nguồn sử dụng đất không bao gồm 302,05 tỷ đồng gồm: chi bồi thường tái định cư và các chi phí khác có liên quan khác theo quy định 205,8 tỷ đồng; chi công tác đo đạt, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấp chứng nhận đầu tư quyền sử dụng đất 42,7 tỷ đồng; trích nộp 30% quỹ phát triển đất của tỉnh 53,55 tỷ đồng) chi tiết các nguồn vốn như sau:
1. Vốn ngân sách Trung ương: Vốn Trung ương và vốn ODA giao tại Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017; Quyết định số 1854/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao 1.735,615 tỷ đồng cụ thể.
a) Vốn trong nước giao 1.310,453 tỷ đồng gồm:
- Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 35,550 tỷ đồng.
- Các chương trình mục tiêu quốc gia: 391,903 tỷ đồng.
- Các chương trình mục tiêu: 289 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư cho các dự án từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ: 594 tỷ đồng.
b) Vốn nước ngoai giao 425,162 tỷ đồng gồm:
- Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: 67,021 tỷ đồng.
- Các dự án ODA khác: 358,141 tỷ đồng.
2. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: giao 1.239,049 tỷ đồng
a) Vốn cân đối theo tiêu chí: 993,308 tỷ đồng.
b) Nguồn thu tiền từ sử dụng đất: 124,950 tỷ đồng.
c) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 120,791 tỷ đồng.
3. Vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018: 354,462 tỷ đồng.
II. Tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn 8 tháng đầu năm 2018 đến 31/8/2018:
Số liệu căn cứ theo báo cáo của Kho Bạc tỉnh đến ngày 31/8/2018 và số liệu giải ngân theo báo cáo của các chủ đầu tư.
Thực hiện thanh toán, giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển: Khối lượng thực hiện 1.088,058 tỷ đồng/3.329,127 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,68% và giải ngân 1.381,622 tỷ đồng/3.329,127 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,5 %.
1. Giải ngân theo nguồn vốn:
a) Vốn ngân sách Trung ương: Khối lượng thực hiện 401,431 tỷ đồng/1.735,615 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,13% kế hoạch; giải ngân 695,030 tỷ đồng/1.735,615 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40,05% kế hoạch.
b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: Khối lượng thực hiện: 569,222 tỷ đồng/1.239,049 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,94%; Khối lượng giải ngân: 569,078 tỷ đồng/1.239,049 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,93%.
c) Vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018: Khối lượng thực hiện và giải ngân 117,405 tỷ đồng/354,462 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 33,1%
(Có biểu tổng hợp kèm theo)
2. Tình hình giải ngân theo chủ đầu tư:
- Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 50% có 21 chủ đầu tư.
- Các Chủ Đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 50% trên 20%: 11 chủ đầu tư trong đó có 05 chủ đầu tư là các huyện, thị xã, thành phố Pleiku và 06 chủ đầu tư lẻ: Thành phố Pleiku 23,69%; Thị xã Ayun Pa 25,16%; Huyện Đăk Đoa 42,18%; Huyện Đức Cơ 48,42%; Huyện Ia Pa 34,44%; Ban quản lý các công trinh DD&CN 44,89%; Ban quản lý các công trình giao thông 47,5%; Sở KHCN 38,49%; BQL khu kinh tế 46,76%; các Ban Quản lý RPH 34,45%;Đài PTTH 46,81%; Chi cục Kiểm lâm tỉnh 27,46%
- Các Chủ đầu tư giải ngân dưới 20% hoặc chưa thực hiện giải ngân: Ban quản lý các công trình nông nghiệp 18,03%; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 5,95%; Văn phòng tỉnh Ủy 5,24%; Bệnh viện tỉnh 0,1%; Khu bảo tồn Kon Chư Răng 5,94%.; Sở Y tế; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
III.Tình hình thực hiện xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018
1. Dự án khởi công mới:
Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình như sau: Trong tổng số 64 công trình khởi công mới đến nay hầu hết các dự án đã triển khai thi công tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ. Hiện nay đang còn 05 dự án khởi công mới chưa triển khai thi công:
1. Đường liên xã huyện Ia Pa, chủ đầu tư UBND huyện Ia Pa; Hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.
2. Dự án Đường nội thị huyện Ia Pa, chủ đầu tư UBND huyện Ia Pa; Hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.
3.  Dự án 3 đường khí Bệnh viện đa khoa tỉnh, chủ đầu tư BVĐK tỉnh;
4. Cụm công nghiệp Ia Sao, chủ đầu tư UBND thị xã Ayun Pa dự kiến 20/9 triển khai thi công.
5. Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, chủ đầu tư BQL các công trình NN&PTNT;
Đối với 05 dự án trên Sở kế hoạch và Đầu tư đã thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư làm rõ lý do triển khai chậm và giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Các Chủ đầu tư cam kết sẽ triển khai thi công trong tháng 9/2018.Hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.
2. Dự án chuyển tiếp:
Hiện nay các dự án chuyển tiếp đã triển khai thi công và giải ngân vốn. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số dự án Chủ đầu tư triển khai chậm so với tiến độ đề ra như:
1. Kè chống sạt lở suối Hội Phú, chủ đầu tư UBND Tp Pleiku;
2. Kè chống sạt lở Bờ tây Sông Ayun, chủ đầu tư UBND thị xã Ayun Pa; Dự kiến 25/9 triển khai thi công.
3. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, chủ đầu tư BQL các công trình NN&PTNT;
4. Dự án VnSat, chủ đầu tư Sở NN&PTNT;
5. Dự án chăm sóc sức nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, chủ đầu tư Sở Y tế; Hiện nay đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công
6. Nâng cao năng lực PCCCR, chủ đầu tư Chi cục Kiểm Lâm
IV. Một số tồn tại và giải pháp và triển khai kế hoạch đầu tư công 2019:
1. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:
Năm 2018 tiến độ thủ tục xây dựng cơ bản cũng như thi công xây dựng nhanh hơn so với cùng kỳ, tỷ lệ giải ngân cao so với năm 2017 tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là các công trình có quy mô đầu tư và tính chất kỹ thuật phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu như sau:
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản nói chung chậm chưa đáp ứng tiến độ thi công công trình (Kè chống sạt lở suối Hội Phú, Kè chống sạt lở bờ tây sông Ayun...)
- Việc chậm tiến độ ngoài nguyên nhân khách quan do triển khai áp dụng nhiều chính sách mới như: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, có nhiều nguyên nhân chủ quan mà bị lập đi lặp lại nhiều năm nay như:
+ Công tác phối hợp chưa tốt giữa một số địa phương với các sở, ngành trong khâu thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, giải phóng mặt bằng;
+ Năng lực của một số Ban quản lý dự án còn hạn chế và một số ban quản lý chưa có giám đốc ban giao cho phó giám đốc ban phụ trách như: các Ban quản lý: thành phố Pleiku, Ia Pa, Sở Y tế…);
+ Việc lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, kỹ thuật tuy nhiên khi triển khai hồ sơ dự án, dự toán, thiết kế do các đơn vị này lập không đạt yêu cầu phải chỉnh sửa nhiều lần (dự án Cụm công nghiệp Ia Sao- Công ty TNHH tư vấn Kiến Phát; Kè chống sạt lở bờ tây sông Ayun- Công ty tư vấn Hà Việt; Chỉnh trang đô thị thành phố Pleiku; Dự án 3 đường khí Bệnh viện tỉnh…);
+ Một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thiếu trách nhiệm trong công tác giám sát tiến độ và quản lý chất lượng công trình như Tp Pleiku, Ia Pa, Ayun Pa...
+ Năng lực của các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh vẫn còn yếu trong công tác bố trí nhân lực thực hiện dự án, công tác khảo sát, thiết kế chưa sâu sát nên sản phẩm không đạt yêu cầu nên phải chỉnh sửa nhiều lần như: Công ty TNHH tư vấn Kiến Phát; Công ty tư vấn Hà Việt …
2. Các kiến nghị, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn:
a) Đối với các dự án khởi công mới:
- Các dự án đang triển khai thi công đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu phải có cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân có biên bản kèm theo đồng thời gửi báo cáo về Sở kế hoạch và đầu tư để theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.( hiện nay chưa có chủ đầu tư gửi về sở kế hoạch đầu tư để theo dõi)
b) Đối với dự án chuyển tiếp: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm điểm các chủ đầu tư triển khai các dự án chậm so với tiến độ đã nêu ở trên.
c) Giải pháp chung:
- Các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, chủ dự án cần đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng xây dựng cơ bản. Đặc biệt là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa thực hiện giải ngân đã nêu tên trong báo cáo và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định. Đến 30/9 Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn.
- Đối với các chủ đầu tư lẻ không mang tinh chuyên nghiệp để đảm đương nhiệm vụ thì giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu không làm chủ đầu tư các công trình vào những năm tiếp theo.
- Đối với các công trình triển khai trong năm đến chú ý đến tăng cường chỉ đạo công tác GPMB, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế, đơn giá bồi thường cho người dân và bố trí quỹ đất để phục vụ công tác tái định cư. Đối với các dự án trên địa bàn thành phố Pleiku, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, tăng cường năng lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ GPMB, phối hợp chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục sớm, bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ dự án. UBND các huyện thị xã, thành phố, phát huy sự phối hợp của chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, tạo sự thống nhất trong tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu rõ và đồng tình với chủ trương của Nhà nước trong công tác GPMB.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cấp huyện, thị xã, thành phố theo quy định hiện hành; đối với cấp huyện, thị xã, thành phố lập BQL trực thuộc thực hiện vai trò Chủ đầu tư và quản lý các dự án UBND cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng thì các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, kiện toàn lại bộ máy tổ chức để thực hiện theo đúng quy định.
3. Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019:
- Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 các chủ đầu tư chủ động lập hồ sơ. Ngoài việc lập hồ sơ để phê duyệt dự án, các chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục về đất xây dựng (thủ tục giải phóng mặt bằng, quyết định cấp đất) và ứng vốn triển khai bước 2 (nếu có) để các công trình sau khi có quyết định giao vốn chính thức là triển khai đấu thầu, khởi công ngay.
- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:
+ Đẩy nhanh thời gian phê duyệt dự án đầu tư: Hoàn thành đến 30/9/2018.
+ Đối với các dự án có thiết kế bước 2: Giao Sở kế hoạch và đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tạm ứng vốn vào đầu tháng 10/2018 để triển khai công tác lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình các dự án dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2019. 
+ Các Chủ đầu tư phải gửi Quyết định phê duyệt dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 01/11/2018 để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và là căn cứ để ghi kế hoạch vốn năm 2019. (trong vòng mười ngày sau khi dự án được phê duyệt phải gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng tải lên hệ thống đầu tư công theo quy định Thông tư 03/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

                                                                                                                                                 PHÒNG TĐ&GSĐT

Quay lại