Giám sát hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image

Ngày 14/8/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 54/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát “Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã năm 2012) trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi giám sát: hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã năm 2012) trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng giám sát: UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh hợp tác xã tỉnh; một số Sở, ngành có liên quan và một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thời gian giám sát: trong tháng 9/2018.


                                                                                                                                                          PHÒNG DOANH NGHIỆP

Quay lại