Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch giai đoạn 2021-2030

Default news teaser image

Luật Quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với hệ thống quy hoạch gồm 3 loại: Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Trong đó, Quy hoạch vùng có vị trí vai trò quan trọng, là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.
Luật Quy hoạch được ban hành với nhiều nội dung mang tính cải cách, đổi mới quan trọng, trong đó xây dựng quy hoạch tích hợp, đa ngành phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, chú trọng nhiều hơn đến khía cạnh không gian trong quản lý phát triển, đặc biệt là tính liên kết về không gian phát triển.
Trong dự thảo Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trong các giai đoạn phát triển trước đây đã có nhiều phương án phân vùng kinh tế - xã hội phục vụ quản lý nhà nước về vùng và quản lý quy hoạch phát triển trên các vùng. Các phương án phân vùng đã đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi kỳ phát triển của đất nước. Triển khai thực hiện Luật này trong bối cảnh phát triển mới có nhiều thay đổi, cần phải có phương án phân vùng mới phục vụ cho công tác quy hoạch vùng trong giai đoạn 2021-2030.
Trên cơ sở đánh giá thực tế phân vùng trong các thời kỳ đã qua, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phân tích bối cảnh phát triển mới, cụ thể hóa định nghĩa về vùng trong Luật Quy hoạch thành các tiêu chí, tiến hành phân tích lãnh thổ (trên phạm vi toàn quốc) theo các tiêu chí, đánh giá tổng hợp so sánh các phương án phân vùng... Nghiên cứu đề xuất phân chia lãnh thổ quốc gia thành 07 vùng phục vụ lập quy hoạch vùng cho giai đoạn 2021-2030, trong đó: Giữ nguyên như hiện nay các vùng: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long; Tách vùng Trung du miền núi phía Bắc thành hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc; Tách vùng Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị; Nhập các tỉnh Lâm Đồng (của Tây Nguyên), Bình Thuận, Ninh Thuận (ở duyên hải Nam Trung Bộ) vào vùng Đông Nam Bộ hiện nay; Thành lập vùng Nam Trung Bộ bao gồm tỉnh Thừa Thiên - Huế, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 04 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).
Với quan điểm về vùng theo Luật Quy hoạch vừa có tính kế thừa, vừa mang tính đổi mới,  liên kết vùng cao hơn tính tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội, dân cư, khắc phục được hạn chế vùng có khoảng cách quá dài, đồng thời tạo ra không gian phát triển mới hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và liên kết quốc tế.

                                                                                                                                                   Nguồn: http://www.mpi.gov.vn

Quay lại