Thực trạng quản lý, sử dụng đất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image

Ngày 12/7/2018 tại UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn khảo sát Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo Quyết định số 1970/QĐ-BTNMT ngày 20/6/2018), từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2018. Đoàn công tác tiến hành khảo sát, làm việc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban dân tộc, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Kbang, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Tại buổi họp này Đoàn công tác báo cáo kết quả khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng đất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai,
 
            Tỉnh Gia Lai với diện tích tự nhiên 1.551.099  ha, trong đó đất nông nghiệp 1.389.638 ha chiếm 89,59% diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp 100.055 ha chiếm 6,45%, đất chưa sử dụng 61.405 ha chiếm 3,96% só với diện tích tự nhiên. Trên địa bàn tỉnh có 57 công ty nông lâm nghiệp và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 149.488,38 ha;
Thực hiện kết quả rà soát theo Nghị định 118/NĐ-CP về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông lâm nghiệp: trên địa bàn tỉnh có 33 công ty thuộc diện thưc hiện sắp xếp, trong đó đã xác định ranh giới, cắm mốc 11 công ty lâm nghiệp với chiều dài 1.152,52 km (đạt 100%) và hoàn thành việc đo đạc diện tích 135.791,43 ha (đạt 100%); 22 công ty nông nghiệp trong đó 14 công ty đã thực hiện xác định ranh giới với chiều dài 336,59km, đo đạc diện tích 13.512,4 ha. Còn lại 8 công ty đang đo đạc diện tích và cắm mốc. Qua kết quả đo đạc, rà roát, tổng diện tích dự kiến trả về địa phương 19.749 ha.
Về thực hiện công tác đinh canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg, tỉnh Gia lai phê duyệt quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 8/12/2010, cụ thể: (1) Dự án ĐCĐC tập trung: hoàn thành 13 dự án cho 875 hộ, hỗ trợ diện tích 99,19 ha đất ở, 141 ha đất sản xuất; (2) Dự án ĐCĐC xem ghép: hoàn thành 94 dự án cho 2.260 hộ, thực hiện hỗ trợ ngân sách xã để đền bù đất ở, đất sản xuất.
Triển khai giải quyết chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo các Quyết định 132/2002/QĐ-TTg, Quyết định 134/2004/QĐ-TTg, Quyết định 1592/QĐ-TTg, Quyết định 755/QĐ-TTg: tổng số hộ thực hiện 21.478 hộ, được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và chuyển đổi ngành nghề.
Qua kết quả khảo sát của Đoàn, UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ:
(1) Hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính để phục vụ công tác đất đai; trong đó, cần đầu tư ngay kinh phí đo đạc bản đồ đối với diện tích dự kiến trả về địa phương quản lý;
(2) Xem xét, có hướng giải quyết cho phép chuyển đổi mục đích đối với khu vực rừng tự nhiên có diện tích nhỏ tại các dự án đã triển khai trước khi có Thông báo 191/TB-VPCP và các dự án cấp thiết phục vụ an sinh xã hội đã có kế hoạch đầu tư.
(3) Tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh miền núi phía Bắc (nơi có dân di cư đi), tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện sản xuất, cải thiện đời sống tại quê hương, hạn chế di cư tự do đến tỉnh Tây nguyên.
(4) Sớm phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường theo Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 và Đề án khôi phục, phát triển rừng Tây Nguyên.

                                                                                                                                        Phạm Thị Hiếu - Phòng Kinh tế ngành

Quay lại