Tập huấn vận hành và duy tu bảo dưỡng

Tập huấn vận hành và duy tu bảo dưỡng

Tại Khách sạn Pleiku, số 03 Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku, Gia Lai, trong thời gian 07 ngày, từ ngày 02-08/07/2018, Ban QLDA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai tổ chức 02 Khóa tập huấn về vận hành và duy tu bảo dưỡng  cho 83  học viên là các cán bộ đấu thầu tỉnh, huyện; Hướng dẫn viên cộng đồng, Ban phát triển xã và Tổ tự quản.
Mục tiêu của khóa tập huấn là trang bị cho các học viên kiến thức về vận hành và duy tu bảo dưỡng để triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu hợp phần 1.2 của dự án.
Nội dung chủ yếu của khóa tập huấn gồm: Các qui định chung về công tác vận hành và duy tu bảo dưỡng; Phân cấp quản lý và lựa chọn tổ, nhóm; Hướng dẫn thực hiện công tác vận hành &̀ bảo trì công trình; Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản – trong công tác quản lý vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng; Bài học rút ra từ thực tiễn và công tác tuyên truyền vận động thực hiện vận hành và duy tu bảo dưỡng từ cộng đồng và các biểu mẫu áp dụng trong công tác vận hành và duy tu bảo dưỡng.

IMG_0017.JPG IMG_0028.JPG
IMG_0031.JPG IMG_0040.JPG
Để giúp cho các học viên nắm bắt được kiến thức, khóa tập huấn đã áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc và khuyến khích sự tham gia, chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên và giảng viên. Các bài tập tình huống về vận hành và duy tu bảo dưỡng được xây dựng sát với thực tế các công trình đang triển khai thực hiện tại vùng dự án để các học viên thực hành, dễ dàng nắm bắt kiến thức tại lớp và có thể áp dụng ngay vào công việc của dự án.
         Khóa tập huấn này được đánh giá cao về tính thiết thực trong các nội dung tập huấn, đã hỗ trợ kịp thời cho các cán bộ, Tổ tự quản triển khai thực hiện tốt công tác vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng tại vùng dự án trong thời gian đến.


                                                                                                                                             BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO
 

Quay lại