HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ TẬP HUẤN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI NGHỊ  TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ TẬP HUẤN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚIdn.jpg

Ngày 22-23/6/2018, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 57/2018/NĐ-CP và tập huấn cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới.
Hội nghị đã trình bày những điểm mới của Nghị định 57/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn so với Nghị định 210/2013/NĐ-CP, nổi bật như sau:
 Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: cụ thể về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành, đặc biệt quy định rõ các công trình xây dựng trên đất (bao gồm cả nhà lưới, nhà kính, nhà màng và công trình thủy lợi) của doanh nghiệp đầu tư được tính là tài sản để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.
 Về thủ tục hành chính: cho phép thực hiện liên thông và rút gọn, cụ thể: Không quyết định chủ trương đầu tư cho từng dự án mà Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (điểm a,b khoản 1 Điều 16).
Cho phép chủ đầu tư dư án thực hiện song song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và nhận hỗ trợ đầu tư (Khoản 2 Điều 16).
Được miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị hoặc xây dựng trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao có quy hoạch 1/500 được duyệt (điểm đ khoản 1 Điều 16).
 Về nguồn vốn hỗ trợ: quy định cụ thể nguồn vốn hỗ trợ gồm: Ngân sách trung ương dành khoản ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp; Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện.
  Quy định cụ thể về trình tự thủ tục đầu tư (Điều 16); Hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ (Điều 17).
Bên cạnh đó, Hội nghị đã tổ chức góp ý nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và thảo luận, hướng dẫn cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới theo các quy định của Chính phủ.
PHÒNG DOANH NGHIỆP 

Quay lại