Hội nghị sở kết Kế hoạch phối hợp năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Hội nghị sở kết Kế hoạch phối hợp năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đảng ủy Khối doanh nghiệp

 Ngày 11/5/2018, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch phối hợp năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018 với các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Gia Lai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết Kế hoạch phối hợp năm 2017, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2018.
Trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo về Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO), Quản trị doanh nghiệp. Kết quả có 169 đại biểu của 51 doanh nghiệp tham gia; trong đó có 32 đại biểu của 08 doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tham dự.
Dự kiến Kế hoạch phối hợp năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đảng ủy khối doanh nghiệp tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung:
- Tổ chức các lớp đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án đầu tư, chương trình khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Phòng doanh nghiệp

 

Quay lại