Công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

Default news teaser image

Ngày 17/01/2018 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Nguồn: Văn phòng Sở

Quay lại