Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai) được hình thành từ những ngày đầu sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đến nay. Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh sau hơn 20 năm bị tàn phá. Do xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh lúc bấy giờ rất thấp kém, sản xuất nông nghiệp theo phương thức tự cung tự cấp, cơ sở công nghiệp hầu như chưa có, hệ thống dịch vụ chủ yếu phục vụ cho bộ máy chiến tranh, sau ngày giải phóng năm 1975, tỉnh có hơn 50 vạn người phải cứu đói, 95% dân số mù chữ, cơ sở vật chất, kỹ thuật thấp kém. Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, đồng thời có sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Uỷ ban Kế hoạch nhà nước (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngành Kế hoạch và Đầu tư tiến hành hoạch định kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (1976-1980) để phục vụ cho Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VI và cụ thể hoá bằng kế hoạch hằng năm cho phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn này.
       Thời kỳ 1981-1985, tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm lần thứ 2, ngoài ra UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ cho ngành kế hoạch và Đầu tiến hành lập qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH cho 13 huyện, thị xã; lập 10 sơ đồ phát triển ngành và xây dựng Sơ đồ phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất đến năm 2000. Sơ đồ đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Sơ đồ là căn cứ khoa học để Tỉnh uỷ và UBND tỉnh quyết định nhiều chủ trương chính sách quan trọng trong việc chỉ đạo phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân trong thời kỳ này.
Từ khi có Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1986-1990) trong bối cảnh các chủ trương và đường lối đổi mới toàn diện: chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế kế hoạch định hướng, vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tính năng động của các thành phần kinh tế tạo ra sức sản xuất mới, tốc độ phát triển nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Cùng với xu thế đó, đội ngũ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư đã đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tiếp cận với yêu cầu cuộc sống đã góp phần đắc lực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh nhà.
       Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1991-1995), tỉnh Gia Lai-Kon Tum được chia tách thành 2 tỉnh vào tháng 10 năm 1991, ngoài việc tiếp tục xây dựng kế hoạch 5 năm trong tình hình tỉnh mới; thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến 2010 và đã nhận được các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và đóng góp ý kiến của các Sở, ngành, huyện, thị xã. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và làm căn cứ quan trọng để tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 5 (1996-2000).
       Vai trò của công tác kế hoạch trong nền kinh tế thị trường ngày càng rõ nét, việc triển khai kế hoạch 5 năm lần thứ 5 (1996-2000) dựa trên quy hoạch tổng thể 2010 và Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh Đảng bộ. Trong thời kỳ này, tốc độ phát triển nền kinh tế của tỉnh khá cao, qui mô đầu tư của toàn xã hội tăng nhanh. Nhiều công trình lớn được đầu tư và phát huy hiệu quả như: thuỷ điện Ia Ly, thuỷ lợi Ayun Hạ; diện tích các cây công nghiệp dài ngày: cà phê, cao su phát triển mạnh, hình thành các vùng cây công nghiệp tập trung lớn. Đây là thời kỳ tỉnh đã khẳng định được các thế mạnh của mình một cách rõ nét, các tiềm năng đã được khai thác có hiệu quả, tạo thêm nhiều năng lực sản xuất mới và giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân.
       Trên cơ sở rà xét lại qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến 2010 để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thừ 6 (2001-2005) và Nghị quyết XII tỉnh Đảng bộ. Mặc dù trong tình hình có nhiều khó khăn như: hạn hán xảy ra liên tiếp, dịch cúm gia cầm, giá cả biến động bất lợi, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, nền kinh tế của Tỉnh có bước phát triển khá, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố, tộc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm 2001-2005 đạt 11,1%/năm.
      Kế hoạch 5 năm lần thứ 7 (2006-2010) là giai đoạn phát triển nhanh, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 13,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Bộ mặt nông thôn và thành thị có nhiều thay đổi. Tỉnh có thành phố Pleiku là đô thị loại II và 2 thị xã An Khê và Ayunpa. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu ngân sách tăng khá, vốn đầu tư trên địa bàn tăng nhanh, cả nguồn ngân sách lẫn huy động các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thông qua cơ chế thu hút vốn đầu tư của tỉnh mà ngành kế hoạch đầu tư chủ trì đề xuất.
        Kế hoạch 5 năm lần thứ 8 (2011-2015) Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm tăng 12,81%, đạt chỉ tiêu Đại hội XIV (tính theo GDP). Quy mô nền kinh tế được mở rộng, đến năm 2015, gấp 2,54 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý với điều kiện thực tiễn của tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp - dịch vụ tăng nhanh hơn ngành nông nghiệp; đến năm 2015 tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 40,05%, công nghiệp - xây dựng chiếm 26,7% và dịch vụ chiếm 30,19 %; so với đầu nhiệm kỳ tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 5,97%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng 1,6%, tỷ trọng dịch vụ tăng 4,38%.
       Thực hiện Nghị quyết số 148/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ 11 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Gia Lai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Kết quả, giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 7,55%, (Nghị quyết Đại hội XV là 7,54%); trong đó nông - lâm nghiệp tăng 5,78%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,65%, dịch vụ tăng 8,23%; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 51,9 triệu đồng, tăng 17,58 triệu đồng so với năm 2015; trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 (theo giá so sánh 2010) tăng 7,48% so với cùng kỳ năm 2015; năm 2017 tăng 7,81% so với năm 2016; năm 2018 tăng 8,0 % so với năm 2017; năm 2019 tăng 8,16 % so với năm 2018; ; năm 2020 tăng 6,3 % so với năm 2019.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map